This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
 

Isikuandmete töötlemise poliitika

Poliitika
1. Üldsätted

Käesolev isikuandmete töötlemise poliitika on koostatud vastavalt 27.07.2006. aasta föderaalseaduse nõuetele. nr 152-FZ "Isikuandmete kohta" ning määrab kindlaks isikuandmete töötlemise korra ja meetmed, mida SIA "Conway Container Solutions" (edaspidi "operaator") võtab isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

1.1. Operaator seab oma tegevuse tähtsaimaks eesmärgiks ja tingimuseks inimeste ja kodanike õiguste ja vabaduste järgimise isikuandmete töötlemisel, sealhulgas eraelu puutumatuse, isikliku ja perekonnasaladuse kaitse.
1.2 Käesolevat operaatori isikuandmete töötlemise poliitikat (edaspidi "poliitika") kohaldatakse kogu teabe suhtes, mida operaator võib saada veebilehe https://containerparts.lv külastajate kohta.

2. Poliitikas kasutatavad põhimõisted

2.1 Isikuandmete automatiseeritud töötlemine - isikuandmete töötlemine arvutiseadmete abil;
2.2 Isikuandmete blokeerimine - isikuandmete töötlemise ajutine lõpetamine (välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik isikuandmete selgitamiseks);
2.3. Veebileht - graafiliste ja teabematerjalide kogum, samuti arvutiprogrammid ja andmebaasid, mis tagavad nende kättesaadavuse Internetis võrguaadressil https://containerparts.lv;
2.4. Isikuandmete infosüsteem - andmebaasides ja infotehnoloogias sisalduvate isikuandmete kogum ning nende töötlemist tagavad tehnilised vahendid;
2.5. Isikuandmete depersonaliseerimine - toimingud, mille tulemusena ei ole võimalik ilma lisateavet kasutamata kindlaks teha, kas isikuandmed kuuluvad konkreetsele kasutajale või muule isikuandmete subjektile;
2.6 Isikuandmete töötlemine - mis tahes toiming (toiming) või toimingute kogum, mida tehakse automatiseerimisvahendite abil või ilma selliste vahenditeta isikuandmetega, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, kogumine, säilitamine, täpsustamine (ajakohastamine, muutmine), väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine (levitamine, kättesaadavaks tegemine, juurdepääs), depersonaliseerimine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine;
2.7. Operaator - riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus, juriidiline isik või füüsiline isik, kes iseseisvalt või koos teiste isikutega korraldab ja (või) teostab isikuandmete töötlemist, samuti määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid, töötlemisele kuuluvate isikuandmete koosseisu, isikuandmetega tehtavad toimingud (operatsioonid);
2.8 Isikuandmed - igasugune teave, mis on otseselt või kaudselt seotud konkreetse või tuvastatava kasutajaga https://containerparts.lv;
2.9. Kasutaja - iga veebilehe https://containerparts.lv külastaja;
2.10. Isikuandmete edastamine - toimingud, mille eesmärk on isikuandmete avalikustamine teatud isikule või teatud isikute ringile;
2.11. Isikuandmete levitamine - igasugune tegevus, mille eesmärk on isikuandmete avaldamine piiramatule hulgale isikutele (isikuandmete edastamine) või isikuandmete tutvustamine piiramatule hulgale isikutele, sealhulgas isikuandmete avaldamine massimeedias, nende paigutamine info- ja telekommunikatsioonivõrkudesse või juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele mis tahes muul viisil;
2.12. Isikuandmete piiriülene edastamine - isikuandmete edastamine välisriigi territooriumile välisriigi valitsusasutusele, välisriigi füüsilisele isikule või välisriigi juriidilisele isikule;
2.13. Isikuandmete hävitamine - mis tahes toimingud, mille tulemusena isikuandmed hävitatakse pöördumatult, kusjuures isikuandmete infosüsteemis olevate isikuandmete sisu ei ole enam võimalik taastada, ja (või) hävitatakse isikuandmete materiaalsed kandjad.

3. Operaator võib töödelda järgmisi kasutaja isikuandmeid

3.1 Perekonnanimi, eesnimi, isanimi;
3.2 E-posti aadress;
3.3 Telefoninumbrid;
3.4 Veebileht kogub ja töötleb ka anonüümseid külastajate andmeid (sh küpsised), kasutades internetistatistika teenuseid (Yandex Metric, Google Analytics jt).
3.5 Eespool nimetatud andmeid nimetatakse edaspidi poliitika tekstis isikuandmeteks.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

4.1 Kasutaja isikuandmete töötlemise eesmärk on kasutaja teavitamine e-kirjade saatmise teel; tsiviilõiguslike lepingute sõlmimine, täitmine ja lõpetamine; kasutajale juurdepääsu võimaldamine veebilehel sisalduvatele teenustele, teabele ja/või materjalidele.
4.2 Samuti on operaatoril õigus saata kasutajale teateid uute toodete ja teenuste, eripakkumiste ja erinevate ürituste kohta. Kasutaja võib alati keelduda infokirjade saamisest, saates Operaatorile kirja e-posti aadressile info@conwaycs.com märkusega "Uute toodete ja teenuste ning eripakkumiste kohta käivatest teadetest keeldumine".
4.3 Internetistatistika teenuste kaudu kogutud kasutajate anonüümsete andmete eesmärk on koguda teavet kasutajate tegevuse kohta veebilehel, et parandada veebilehe ja selle sisu kvaliteeti.

5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

5.1. Operaator töötleb kasutaja isikuandmeid ainult siis, kui kasutaja ise täidab ja/või saadab need veebilehel httpsː//thismywebsite-com asuvate spetsiaalsete vormide kaudu. Vastavate vormide täitmisega ja/või oma isikuandmete saatmisega operaatorile väljendab kasutaja oma nõusolekut käesoleva poliitikaga.
5.2 Operaator töötleb kasutaja kohta anonüümseid andmeid, kui see on kasutaja brauseri seadetes lubatud (küpsiste salvestamine ja JavaScript-tehnoloogia kasutamine on lubatud).

6. Isikuandmete kogumise, säilitamise, edastamise ja muu isikuandmete töötlemise kord

Operaatori poolt töödeldavate isikuandmete turvalisus tagatakse õiguslike, organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete rakendamisega, mis on vajalikud isikuandmete kaitse valdkonnas kohaldatavate õigusaktide nõuete täielikuks täitmiseks.
6.1. Operaator tagab isikuandmete turvalisuse ja võtab kõik võimalikud meetmed, et välistada volitamata isikute juurdepääs isikuandmetele.
6.2 Kasutaja isikuandmeid ei edastata mingil juhul kolmandatele isikutele, välja arvatud kehtivate õigusaktide täitmisega seotud juhtudel.
6.3 Kui kasutaja tuvastab ebatäpsusi isikuandmetes, võib ta neid iseseisvalt ajakohastada, saates operaatorile teate operaatori e-posti aadressile info@conwaycs.com märkusega "Isikuandmete ajakohastamine".
6.4 Isikuandmete töötlemise periood on piiramatu. Kasutaja võib oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, saates operaatorile e-posti teel teate operaatori e-posti aadressile info@conwaycs.com, märkusega "Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine".

7. Isikuandmete piiriülene edastamine

7.1. Enne isikuandmete piiriülese edastamise alustamist on operaator kohustatud tagama, et välisriik, mille territooriumile isikuandmete edastamine toimub, tagab isikuandmete subjektide õiguste usaldusväärse kaitse.
7.2. Isikuandmete piiriülene edastamine välisriigi territooriumile, mis ei vasta eespool nimetatud nõuetele, võib toimuda üksnes juhul, kui isikuandmete subjekt annab oma kirjaliku nõusoleku oma isikuandmete piiriüleseks edastamiseks ja/või täidab lepingut, mille osapool on isikuandmete subjekt.

8. Lõppsätted

8.1 Kasutaja võib saada selgitusi oma isikuandmete töötlemisega seotud huvipakkuvates küsimustes, võttes ühendust operaatoriga e-posti aadressil info@conwaycs.com.
8.2 Käesolevas dokumendis kajastatakse kõiki muudatusi Operaatori isikuandmete töötlemise poliitikas. Poliitika kehtib tähtajatult kuni selle asendamiseni uue versiooniga.
8.3. Poliitika kehtiv versioon on vabalt kättesaadav Internetis aadressil https://containerparts.lv/privacy-policy/ee.
Conway Containers Eesti
Menüü
Tootekataloog
Lisaks
Kontaktid
© Conway Container Solutions SIA. Kõik õigused kaitstud